Begroting 2019

1e begrotingswijziging

Na het opstellen van voorliggende begroting heeft nog een aantal wijzigingen/ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële gevolgen hebben.  Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Betreffende financiële gevolgen worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging. Deze wijzigingen zijn cijfermatig niet verwerkt in deze programmabegroting. De raad wordt dus gevraagd naast de primaire programmabegroting, ook onderstaande 1e begrotingswijziging vast te stellen.

 Bedragen x € 1.000

2019

V/N

2020

V/N

2021

V/N

2022

V/N

A

Resultaat Programmabegroting 2019

-32

V

-122

V

-201

V

-328

V

B

Effect septembercirculaire 2018

95

N

103

N

113

N

76

N

C

CAK invoering abonnementstarief*

-20

V

0

0

0

D

Ondersteuning griffie

0

16

N

16

N

16

N

E

Verhoging OZB 4% extra

-80

V

-80

V

-80

V

-80

V

Resultaat na 1e begrotingswijziging

-37

V

-83

V

-152

V

-316

V

* Incidenteel voordelig

Toelichting op 1e begrotingswijziging:

B: Effect septembercirculaire 2018
De septembercirculaire laat onderstaand beeld zien:

 Bedragen x € 1.000

2019

V/N

2020

V/N

2021

V/N

2022

V/N

Meicirculaire 2018

   12.263

   12.688

   13.060

   13.420

Septembercirculaire 2018

   12.232

   12.676

   13.025

   13.396

Verschil september - mei

          31

 N 

          12

 N 

          35

 N 

          24

 N 

Hogere bijdrage WSW middelen

          51

 N 

          78

 N 

          65

 N 

          39

 N 

Middelen Rijksvaccinatieprogramma

            9

 N 

            9

 N 

            9

 N 

            9

 N 

Middelen Toezicht & handhaving kinder- en gastouderopvang

            4

 N 

            4

 N 

            4

 N 

            4

 N 

Budgettair effect

          95

 N 

        103

 N 

        113

 N 

          76

 N 

C: CAK invoering abonnementstarief
Op dit moment lopen de discussies over de invoering van het abonnementstarief. De meningen tussen de VNG en het ministerie zijn uiteenlopend. Wij verwachten dat de invoering niet al in 2019. Daarnaast zijn er nog onduidelijkheden over de effecten voor de gemeenten. De in de perspectiefnota 2019 voorgestelde verlaging van de inkomsten stellen wij voor 1 jaar uit.

D: Ondersteuning griffie
Per abuis is de ondersteuning griffie vanaf 2020 maar voor 0,25 Fte uitbreiding meegenomen. Dit had 0,5 Fte uitbreiding moeten zijn. Enkel in 2019 wordt er rekening gehouden met 0,5 Fte voor een half jaar (=0,25 Fte)

E: Verhoging OZB inkomsten
In de huidige begroting worden de OZB inkomsten enkel geïndexeerd met de percentages waarmee door het rijk in de algemene uitkering gerekend wordt. Met deze wijziging laten wij de OZB inkomsten met 4% extra stijgen. Voor een gemiddelde woning zal dit resulteren in een lastenverzwaring van ongeveer € 13 per jaar.

Structurele begrotingssaldo:
In het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" is een berekening gemaakt van het structurele begrotingssaldo. Voor 2019 wordt een voordelig structureel saldo van € 22.000 verwacht. Hieronder wordt het effect van de 1e begrotingswijziging op het structurele saldo weergegeven.

 Bedragen x € 1.000

2019

V/N

Structurele begrotingssaldo 2019 (exclusief 1e begrotingswijziging)

-22

V

Effect 1e begrotingswijziging op het structurele begrotingssaldo 2019

15

N

Structurele begrotingssaldo 2019 (inclusief 1e begrotingswijziging)

-7

V