Begroting 2019

EMU-Saldo

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2018, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2019

Volgens meerjarenraming in begroting 2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-958

-347

-321

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

721

775

770

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

0

632

660

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

3.240

2.852

6.582

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

-185

-185

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

0

0

0

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties

30

1.553

749

met derden betreffen

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

Ja

Nee

Nee

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

150

0

0

Berekend EMU-saldo

-3.842

-3.530

-6.222