Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Wij zijn er in geslaagd om u een sluitende begroting 2019 te presenteren. Onze baten en lasten zijn dus met elkaar in evenwicht (begrotingsevenwicht). Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten minimaal worden gedekt door structurele baten. Hierbij mogen dus incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt, maar structurele lasten niet door incidentele baten. Posten worden als incidenteel aangemerkt als ze een looptijd hebben van maximaal drie jaar. Posten met een looptijd van vier jaar en langer worden als structureel aangemerkt.

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat onze begroting 2019 materieel in evenwicht is. Onze structurele lasten zijn lager dan onze structurele baten.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

V/N

Geraamd resultaat

21.974.000

22.006.000

-32.000

V

Incidenteel

Incidentele lasten en baten

1.170.000

0

-1.170.000

V

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

0

1.123.000

1.123.000

N

1.170.000

1.123.000

-47.000

V

Onderuitputting kapitaallasten

57.000

57.000

N

Totaal incidenteel

1.170.000

1.180.000

10.000

N

Structureel begrotingssaldo

20.804.000

20.826.000

-22.000

V

Per programma geven wij u een overzicht van de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, en een specificatie van de incidentele baten en lasten.