Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

050

Treasury

061

OZB woningen

062

OZB niet woningen

064

Belastingen overig

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

080

Overige baten en lasten

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 251

1,1 %

Baten

€ 14.661

66,6 %