Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

OZB woningen

Bij de OZB woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling en de eventuele extra tariefstijging die is toegepast op het belastingtarief. Daarnaast veroorzaakt de areaalontwikkeling ook een stijging van de inkomsten.

Taxeren woningen op basis van gebruiksoppervlakte
Op 8 september 2016 heeft de Waarderingskamer besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte vanaf 1 januari 2022 verplicht wordt. De WOZ-taxaties van woningen moeten dan zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte. 2019 en 2020 hebben we nodig om de WOZ-administratie aan te passen. Voor dit project is naar schatting een bedrag van € 34.000 nodig, verdeeld over twee jaren.

De stijging van de OZB tarieven zijn gebaseerd op de loon- en prijsontwikkeling. In de perspectiefnota 2019 werd nog uitgegaan van een hoger percentage. Dit was gebaseerd op de maartcirculaire 2018. Bij de meicirculaire 2018 zijn deze percentages naar beneden bijgesteld. Deze lagere bijgestelde percentages zijn uiteindelijk in de begroting gehanteerd. Onderstaande tabel laat de gebruikte percentages zien.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten.