Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

 De uitvoering van treasury is geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido). Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, prudente en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente middels een statuut te regelen.

Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën van kracht geworden. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar.
Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Resultaat 1:

Goede schuldpositie

Wij blijven de schuldpositie nauwgezet monitoren.

Specifieke activiteiten in 2018

1

De netto schuld quote (aangegane schulden afgezet tegen de gemeentelijke inkomsten) blijft beneden 130%;

2

Kengetallen vanuit het model van de VNG “Houdbare gemeentefinanciën” en de stresstest maken we integraal onderdeel van de P&C cyclus;

3

Bij de kengetallen geven we een meerjarige ontwikkeling en zetten we de cijfers af tegen de landelijke normen.

Resultaat 2:

Gezonde financiële positie

Ondersteunend aan het realiseren van de specifieke activiteiten zijn:
Strakke begrotingsdiscipline
Positieve jaarrekeningresultaten toevoegen aan de algemene reserve
Nieuwe investeringen altijd integraal afwegen bij de perspectiefnota of begroting
Het volgen het BBV en het gespreid afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut Actief risicomanagement voeren

Het berekenen van meerdere scenario’s bij grote grondexploitaties.

Specifieke activiteiten in 2018

1

Streven naar een meerjarig sluitende en solide begroting.

2

Het weerstandsvermogen houden we op tenminste voldoende.