Begroting 2019

Voorwoord

Op 21 juni 2018 is de perspectiefnota 2018-2022 behandeld waarbij invulling is gegeven aan het raadsakkoord 2018-2022 “HART VOOR DE LEEFOMGEVING”. Uw raadsakkoord geeft de koers, de plannen en de financiële kaders weer voor de komende vier jaar.

In deze programmabegroting vertalen wij onze plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten voor 2019. Hierbij blijven we binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn vastgesteld. In de programma’s gaan we hier verder op in.

De september-circulaire 2018 van de algemene uitkering van het gemeentefonds was bij het opstellen van de primaire begroting nog niet bekend. De, helaas, negatieve effecten van de september-circulaire voor de gemeente Alphen-Chaam, hebben we meegenomen in de eerste begrotingswijziging.

Financieel perspectief
De primaire begroting 2019 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2018 met daarbij de genoemde begrotingswijzigingen, zorgen voor een structureel sluitend begrotingssaldo.

Door grote investeringen de afgelopen jaren en de komende jaren slagen wij er in een goed voorzieningenniveau te realiseren. De keerzijde hiervan is dat we ons dan ook voor komende jaren financieel vastleggen. Hierdoor zijnwe kwetsbaar in onze exploitatie. Willen we kunnen meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen, moeten we ruimte hebben in ons huishoudboekje. Deze noodzaak is bij het opstellen van de begroting bevestigd door de negatieve effecten van de septembercirculaire.

Hierdoor hebben we in de voorbereiding van deze begroting een aantal keuzes gemaakt om tot een sluitend structureel begrotingssaldo te komen. Wij vinden dit, net zoals u, belangrijk omdat we door het presenteren van een structureel sluitende begroting laten zien dat we een verantwoord financieel beleid voeren.

Het weerstandsvermogen zoals geschetst in de begroting, dat een maatstaf is voor de financiële reserve, ontwikkelt zich de komende jaren volgens afspraak. Wel kunnen risico’s die zich voordoen een groot nadelig effect hierop hebben.

We zien financiële risico’s op het gebied van met name jeugdzorg. Maar door ontwikkelingen en maatregelen op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau verwachten we deze risico’s te kunnen beperken.

College van Burgemeester en Wethouders,
2 oktober 2018