Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

050

Treasury

L

-68

64

50

149

208

200

B

60

70

97

112

75

57

061

OZB woningen

L

0

0

0

0

0

0

B

1.296

1.295

1.345

1.386

1.420

1.456

062

OZB niet woningen

L

135

132

148

150

135

138

B

643

704

721

736

748

762

064

Belastingen overig

L

1

2

1

1

2

2

B

0

0

0

0

0

0

070

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

L

0

0

0

0

0

0

B

10.783

12.237

12.263

12.688

13.060

13.420

080

Overige baten en lasten

L

33

-19

20

204

238

148

B

132

0

0

0

0

0

341

Economische promotie

L

0

0

0

0

0

0

B

242

233

235

235

235

235

Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen

101

178

219

505

583

488

Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen

13.156

14.539

14.661

15.157

15.538

15.930

Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen

-13.055

-14.361

-14.442

-14.652

-14.955

-15.442

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Hogere doorbelaste rente aan taakvelden

L

-14

V

2.

Lagere rentebaten

B

12

N

3.

Hogere OZB baten als gevolg van indexering tarieven

B

-48

V

4.

Hogere OZB baten als gevolg van het meenemen van de areaalontwikkeling

B

-20

V

5.

Hogere baten vanuit het gemeentefonds

B

-26

V

6.

In de 1e turap 2018 zijn de investeringen herijkt. Het voordeel voor 2018 is administratief verwerkt op overige algemene baten en lasten. Het voordeel voor 2019 en verder is verwerkt op de taakvelden waarop de investeringen van toepassing zijn

L

51

N

7.

Hogere doorbelasting rente aan het grondbedrijf door hogere boekwaarde

B

-39

V

8.

Diverse kleine verschillen

L/B

3

N

Totaal

-81

V