Begroting 2019

Paragrafen

Paragraaf F: Verbonden partijen

Inleiding

Soms kunnen gemeenten taken gezamenlijk met andere gemeenten effectiever en efficiënter uitvoeren dan alleen. In de loop der jaren is dan ook een groot aantal samenwerkingsverbanden ontstaan die gemeentelijke taken overnemen maar waarvoor de afzonderlijke gemeenten wel verantwoordelijk blijven. Niet elk samenwerkingsverband is een verbonden partij. Bij een verbonden partij heeft de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang. Een bestuurlijk belang wil zeggen dat zij een zetel in het bestuur of stemrecht heeft. Een financieel belang wil zeggen dat de gemeente geldmiddelen ter beschikking stelt aan de verbonden partij, die ze kwijt
is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden
partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

De gemeente Alphen-Chaam heeft een positieve houding ten aanzien van samenwerken met andere gemeenten en organisaties. Samenwerkingsverbanden kunnen belangrijke voordelen opleveren met betrekking tot kosten, doelmatigheid en kwaliteit van de te leveren producten. Individuele gemeenten zijn soms te klein om kwalitatief goede producten tegen een acceptabele kostprijs te leveren. Samenwerking kan zich uitstrekken over alle beleidsterreinen (programma’s) en op het gebied van de bedrijfsvoering. Een samenwerking kan diverse vormen aannemen (bijvoorbeeld: openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling, centrumgemeente). Soms zijn verbonden partijen wettelijk voorgeschreven zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Voor het aangaan van een verbonden partij moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  1. Er is sprake van een publiek belang.
  2. Het publieke belang kan niet goed behartigd worden door middel van subsidies, regelgeving, toezicht of het inkopen van diensten of producten.
  3. Een verbonden partij is de beste manier om de taken uit te voeren.
  4. De (financiële) risico's die gepaard gaan met het aangaan van een verbonden partij staan in een redelijke verhouding tot het te dienen publieke belang.

In 2015 is de Nota Verbonden Partijen vastgesteld. Deze nota bevat 6 kaderstellende spelregels die
er op zijn gericht om het proces van sturing, beheersing, verantwoorden en toezicht van verbonden
partijen te verbeteren. De spelregels betreffen het vlak van informatievoorziening, bestuurlijke
verantwoording en vertegenwoordiging, zitting nemen in dagelijks bestuur, actieve ondersteuning
door de ambtelijke organisatie, zienswijze begroting en kennisname jaarrekening, het aangaan van
Verbonden Partijen en het financieel instrumentarium.

Dit jaar is er een nieuwe gemeenschappelijke regeling opgericht, waar Baarle-Nassau deel van uitmaakt. “Veilig Thuis” is belast met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betreft overigens een bestaande samenwerking tussen de 18 West-Brabantse gemeenten, die dit jaar is omgevormd naar een gemeenschappelijke regeling. Vanaf deze begroting nemen we “Veilig Thuis” daarom ook op in de paragraaf Verbonden Partijen.

Overzicht verbonden partijen