Begroting 2019

Programmaplan

Sport, cultuur en recreatie

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

510

Sportbeleid en activering

520

Sportaccommodaties

530

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

540

Musea

550

Cultureel erfgoed

560

Media

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

We streven naar een gemeente die aantrekkelijk is voor onze eigen inwoners maar ook aantrekkingskracht heeft op toeristen en recreanten. Daarbij hoort een groene uitstraling.

We willen dat alle inwoners van onze gemeente ook mee kunnen doen aan de samenleving. Sport, cultuur en recreatie vormen belangrijke thema's waarbinnen participatie concreet gestalte krijgt. We willen dat we op deze terreinen een kwalitatief goed en gevarieerd voorzieningenaanbod hebben, die onze inwoners uitnodigen tot deelname aan sport-, culturele en recreatieve activiteiten.

Context en achtergronden

Sport en cultuur als middel
Sport is meer dan vrijetijdsinvulling. Sport kan ook positieve effecten hebben op de gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, leerprestaties en uiteindelijk voor de positie op de arbeidsmarkt. De gemeente is de regisseur die ervoor zorgt dat de maatschappij de kansen van sport maximaal kan benutten. Met de buurtsportcoaches hebben we sinds het najaar 2016 ook ' het gereedschap' in handen om deze voordelen praktisch te vertalen.

Voor culturele activiteiten geldt hetzelfde als voor sport. Het is meer dan alleen vrije tijdsinvulling. Deelnemen aan culturele en sportactiviteiten zien we niet als een doel op zich, maar ook als een middel om te komen tot onze doelstellingen die genoemd zijn in het sociale domein. Het hebben van een levendig cultuur- en sportaanbod zorgt voor een goede basis en kan duurdere zorg (hoger in de piramide) voorkomen. Investeren in cultuur loont. Culturele voorzieningen maken een gemeente aantrekkelijk en hebben positieve effecten op de plaatselijke economie.

Cultuuronderwijs leert kinderen zich te verplaatsen in de ander en in andere culturen. Het stimuleert hun eigen creatieve talenten. We vinden daarom cultuureducatie op de basisscholen belangrijk. We zijn gestart met de Brabantse variant van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Dit is de Cultuurloper. Het is ons streven dat in de komende jaren alle basisscholen deel gaan nemen aan de Cultuurloper.

Accommodaties
Goede accommodaties in alle kernen vormen een randvoorwaarde om bovenstaande ambities te kunnen realiseren. In 2013 heeft het onderzoeksbureau Riet een onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de sportvelden in de gemeente Alphen-Chaam. Daaruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen.  Dat betekent dat we komende jaren vervangingsinvesteringen willen doen. De investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan en de bijbehorende kapitaallasten zijn opgenomen in de begrotingsramingen.

Daarnaast willen we ervoor zorgen dat er in onze gemeente adequaat bewegingsonderwijs kan plaatsvinden. Naast een impuls die we aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs geven door de inzet van buurtsportcoaches, hebben we ook goede basisvoorzieningen voor bewegingsonderwijs nodig. De gymzaal in Alphen hebben we inmiddels gerealiseerd. De gymzaal in Chaam betrekken we bij de plannen rondom de huisvesting van de basisscholen in Chaam.

De BTW-sportvrijstelling wordt verruimd. De verruiming betreft gemeenten/organisaties/ stichtingen/gemeentelijke c.q. interne sportbedrijven, zonder winstoogmerk, die gelegenheid geven tot sportbeoefening. Deze worden met ingang van 1 januari 2019 vrijgesteld van BTW. Zij hoeven dus geen BTW meer af te dragen over hun opbrengsten, maar kunnen ook geen BTW meer compenseren of verrekenen over hun investerings- en exploitatie-uitgaven. Omdat de te betalen BTW over de uitgaven een veel groter bedrag betreft dan de af te dragen BTW over de ontvangsten, ontstaat een financieel nadeel voor gemeenten. In de praktijk geldt dit dus ook voor sportparken/sporthallen/ gymzalen die gemeenten zelf exploiteren.  
Het financiële voordeel als gevolg van de verruiming van de BTW-sportvrijstelling komt in eerste instantie terecht bij het Rijk en wordt geschat op zo’n € 241 miljoen. Omdat de wetswijziging direct voortvloeit uit Europese regelgeving en het (dus) geen bezuinigingsmaatregel is, heeft het kabinet eerder al aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden, te weten de gemeenten (€ 153 miljoen in 2019) en amateursportorganisaties (€ 88 miljoen in 2019). De concrete (financiële) gevolgen voor Alphen-Chaam zullen in de loop van 2018 duidelijk worden.

Eind juli 2018 is bekend geworden dat op basis van de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen in de periode 2019-2023 voor alle gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Dit wel onder bepaalde voorwaarden die in deze regeling benoemd staan. De aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. De subsidie-compensatie bedraagt 17,5% van de gerealiseerde bestedingen (incl. btw). De inhoud van de SPUK-regeling is gepubliceerd op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Kaderstellende beleidsnota's

  • Sportveldenbeheer- en beleidsplan (2015)
  • Notitie Sport als middel met de buurtsportcoach (2016)
  • Beheerovereenkomst Bossen en Natuurterreinen 2011-2022
  • Landschapsontwikkelingsplan Alphen-Chaam (2008)
  • Groenvisie (2013)
  • Algemene subsidieverordening (2017)
  • Nota Erfgoedbeleid 2015-2020

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.935

8,8 %

Baten

€ 171

0,8 %