Begroting 2019

Paragrafen

Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is meer inzicht te verkrijgen in het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Vooral omdat met het onderhoud van de kapitaalgoederen een substantieel bedrag van de begroting is gemoeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. In deze paragraaf zal per onderwerp worden ingegaan op het beleidskader, de voornemens voor het komend jaar en welke financiële consequenties eraan verbonden zijn.

De gemeente Alphen-Chaam heeft een grondoppervlakte van 9.363 hectare. Naast wonen, werken en recreëren heeft de gemeente de zorg voor het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen op haar grondgebied. Hiervoor zijn de bovengenoemde kapitaalgoederen nodig. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het beeld van het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten.

Beleidsdocumenten

Het beleid en beheer van de gemeente Alphen-Chaam voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende documenten:
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP) (2010)
- Wegbeheerplan 2015-2019 (2015)
- Bosbeleidsvisie geïntegreerd bosbeheer (2011)
- Groenvisie (2013)
- Landschapsontwikkelingsplan (2008)
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan Alphen-Chaam 2014-2018 (VGRP) (2013)
- Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2014-2023 (2014)

Wegbeheerplan

In 2015 is het Wegbeheerplan 2015-2019 vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is om voor het onderhoudsniveau van de wegen de CROW-kwaliteit (minimale technische kwaliteit) te bereiken c.q. te behouden. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal afstemming plaatsvinden met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.
De wegen worden in beginsel om het jaar geïnspecteerd, de laatste inspectie heeft plaatsgevonden in 2018. Tijdens de inspectie wordt niet gelet op het gebruik van de weg. Tijdens het opstellen van het onderhoudsplan wordt echter wel gekeken naar het gebruik, de ligging en de verkeersintensiteit van de weg. Wij hanteren geen (in cijfers) uitgesproken kwaliteitsniveau. Wij hanteren de CROW systematiek die uitgaat van minimaal klein onderhoud zodat groot onderhoud kan worden uitgesteld.
Wij maken in principe geen verschil tussen onderhoudsniveau in de kern van een dorp of in buitengebieden maar in de praktijk zal een druk bereden weg met scheurvorming veel eerder onderhoud krijgen dan een rustig weggetje achteraf met dezelfde schadebeelden.

Bij de jaarrekening 2017 is conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de voorziening onderhoud wegen omgezet naar een bestemmingsreserve. De reden hiervoor was in belangrijke mate dat de voorziening onvoldoende was onderbouwd met een onderliggende planning.
Ons streven is om toch zo snel mogelijk weer terug te keren naar een voorziening wegen met
een reële onderhoudsplanning . Eind 2018 zal, bij de vaststelling van de 2e Turap, de reserve daarom opnieuw worden omgezet naar een voorziening. De onderhoudsplanning t/m 2022 is opgesteld op basis van de resultaten van de in 2018 uitgevoerde weginspecties. Hierbij is rekening gehouden met actuele schadebeelden die, wanneer deze prioriteit hebben, zijn meegenomen in het onderhoudsprogramma. De structureel in de begroting opgenomen storting in de voorziening wegen bedraagt € 446.000.

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (VGRP) is de neerslag van de wettelijke verplichting dat gemeenten dienen te beschikken over een nota waarin de gemeentelijke zorgplicht voor het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater is vastgelegd. Deze nota bepaalt de normen voor de kwaliteit van het milieu en het onderhoud.

Het beheer en (groot)onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel zal in 2019 binnen de kaders van het VGRP 2014-2018 worden uitgevoerd. Uit efficiencyoverwegingen worden toekomstige rioolvervangingen integraal (riolering, wegen en groen) voorbereid. Om te voorkomen dat schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd zal bij de uitvoering van deze projecten, daar waar dit mogelijk en financieel verantwoord is, verhard oppervlak worden afgekoppeld.

In 2018 is gestart met de actualisatie van het huidige VGRP. Naar verwachting zal het nieuwe VGRP nog in 2018 door uw raad kunnen worden vastgesteld.

In 2019 zijn voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten de volgende bedragen geraamd:
-vervanging riolering Zandstraat/Chaamseweg   €     341.700
-vervanging riolering Blokkenweide   €     157.800
-vervanging riolering Elsakkerpad   €     154.100

Water

Het beleidskader van het beleidsveld water is opgenomen in het VGRP 2014-2018. Hierin zijn de doelen en maatregelen met betrekking tot  gezamenlijke waterthema’s uit het Waterplan, de Stedelijke wateropgave en de Kader Richtlijn Water (KRW) gebundeld en vastgelegd.

Het gemeentelijk waterbeleid zal er op zijn gericht, overeenkomstig de Europese normen, de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater op orde te hebben en gezamenlijk met de andere waterpartners uitvoering te geven aan de in het VGRP opgenomen projecten.

Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen

Voor de gemeentelijke gebouwen is een onderhoudsplanning opgesteld voor de periode van 2018 tot 2027. Jaarlijks wordt wel bekeken of er tussentijdse aanpassingen nodig zijn. De nota gebouwenbeheer geeft inzicht in het onderhoud voor 2019 en een doorkijk voor de komende  jaren.
Voor al het in 2019, conform het meerjarig onderhoudsplan, geplande onderhoud geldt dat telkens wordt bekeken of het onderhoud noodzakelijk is of dat bepaalde werkzaamheden doorgeschoven kunnen worden.

Omdat de financiële gevolgen van de nieuwe onderhoudsplanning nog onvoldoende duidelijk zijn, zijn in de begroting nog de bedragen opgenomen op basis van het huidige onderhoudsplan.
Op basis hiervan zijn de totale kosten voor groot onderhoud in 2019 geraamd op een bedrag van
€ 70.000. Aan de onderhoudsvoorzieningen zal in 2019 een bedrag van € 84.000 worden toegevoegd.

Groenstructuur- en groenbeheerplan

Het beleidskader is vastgelegd in de door de raad in 2013 vastgestelde Groenvisie, zijnde een groenbeleids-, groenstructuur- en groenbeheerplan. De groenvisie beoogd een duurzaam en kostenefficiënt groenbeheer.

Voor het onderhoudsniveau in de centrumgebieden hanteren we A kwaliteit en voor de overige gebieden B kwaliteit.

De, op basis van de in juni 2013 vastgestelde Groenvisie, geplande onderhoudswerkzaamheden  kunnen in 2019 (Nieuw onderhoudsbestek vanaf 2018) conform het vastgestelde onderhoudsniveau (A kwaliteit in de centrumgebieden en B kwaliteit in de overige gebieden) worden uitgevoerd. Naast het reguliere groenonderhoud staan voor 2019 de van Gaverenlaan – Gaanderij en Stationsstraat op het uitvoeringsplan. Afhankelijk van de haalbaarheid en kosten van het om te vormen groen en verharding kunnen beide plannen worden uitgevoerd.

Voor uitvoering van projecten op basis van de groenvisie is structureel een bedrag geraamd van € 54.000.