Begroting 2019

Programmaplan

Bestuur en ondersteuning

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

010

Bestuur

020

Burgerzaken

030

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Onze dienstverlening organiseren we dichtbij onze inwoners.  En we bedienen onze gemeentebesturen, colleges én gemeenteraden goed.

Context en achtergronden

In 2015 is de organisatievisie van ABG "Samen sterker" vastgesteld, de ondertitel van het plan "Groter worden om klein te blijven" is de krachtige samenvatting. We behouden de kwaliteiten die kenmerkend zijn voor kleine gemeenten. We gaan uit van de menselijke maat en vinden persoonlijk contact met onze inwoners, bedrijven en instellingen in de afzonderlijke kernen belangrijk.  

Kaderstellende beleidsnota's

 • Alpen-Chaam 2020: agenda van de toekomst (2009)
 • Communicatieplan ‘Kijken door de ogen van de burger en luisteren met een gewillig oor’ (2011)
 • Strategische Agenda regio West-Brabant 2012-2020 (2011)
 • Bestuurlijk Statement ‘Samenwerking Gilze en Rijen / Alphen-Chaam, omdat het ertoe doet’ (2013)
 • Coalitieakkoord 2014-2018 ‘voor de toekomst!’ (2014)
 • Raadsbesluit kaders voor de ambtelijke fusie (2014)
 • Visie op de ABG-organisatie (2015)
 • Visie op de dienstverlening (2015)
 • Kwaliteitshandvest (2015)
 • Servicenormen (2015)
 • Treasurystatuut (2015)
 • Nota reserves en voorzieningen (2009)
 • Nota waardering en afschrijving van vaste activa (2017)
 • Legesverordening (2017)
 • Verordening OZB (2017)
 • Verordening Parkeerbelasting (2017)

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.361

6,2 %

Baten

€ 207

0,9 %