Begroting 2019

Programmaplan

Veiligheid

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

110

Crisisbeheersing en Brandweer

120

Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. In regionaal verband zetten wij in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.    

Context en achtergronden

Veiligheid is de basis voor een aantrekkelijke gemeente en daarom topprioriteit. De gemeente treedt op als de openbare orde en/of veiligheid in het geding zijn. Wij zetten ons in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, bezoekers en bedrijven zo groot mogelijk te laten zijn. Daarbij werken we nauw samen met de politie, de veiligheidsregio en justitie. Ook wordt de zelfredzaamheid van burgers vergroot. Initiatieven die de veiligheid in onze gemeente vergroten worden waar mogelijk ondersteund. Waar nodig wordt handhavend opgetreden.  Om bij calamiteiten of rampen goed te kunnen optreden is een crisisorganisatie ingericht binnen het district Hart van Brabant.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Algemene Plaatselijke Verordening (2017)
  • Kadernota Integrale Veiligheid (2016)
  • Damoclesbeleid (2016)
  • Beleidskader cameratoezicht gemeente Alphen-Chaam (2017)
  • Bibobbeleid (2015)

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.061

4,8 %

Baten

€ 13

0,1 %