Begroting 2019

Programmaplan

Volksgezondheid en milieu

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

710

Volksgezondheid

720

Riolering

730

Afval

740

Milieubeheer

750

Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Gezondheid, milieu en duurzaamheid zijn voor onze gemeente belangrijke thema's. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in, mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken.

Context en achtergronden

Gemeente Alphen-Chaam is op basis van de Wet publieke gezondheid verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers in de gemeente. Om die reden neemt Alphen-Chaam deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, samen met 18 regio gemeenten.

Het Klimaatakkoord dat op 10 juli 2018 is gesloten heeft grote impact op de duurzaamheidsagenda van onze gemeente. We moeten op termijn zonder aardgas verder en het aandeel duurzame energie moet drastisch toenemen, willen we de vraag naar elektriciteit in de toekomst kunnen waarborgen. Daarnaast is de klimaatverandering een grote opgave voor de vakgebieden water en groen: maatregelen tegen wateroverlast en droogte, hittestress moeten zorgen dat we voorbereid zijn op de effecten van de klimaatverandering. Tot slot gaan we afvalstoffen verminderen en deze circulair inzetten als grondstof voor nieuwe producten.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Uitvoeringsnota volksgezondheid (2017)
  • Nota afvalinzameling
  • Gemeentelijk rioleringsplan vGRP 2017 - 2018
  • Regionale Energiestrategie ‘Ons 2050’
  • Klimaatakkoord 2018

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 2.624

11,9 %

Baten

€ 2.504

11,4 %