Begroting 2019

Programmaplan

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

810

Ruimtelijke Ordening

820

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

830

Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

De ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente wordt hoog gewaardeerd. Het ruimtelijk beleid van onze gemeente is er dan ook op gericht om de kwaliteiten van onze kernen en ons buitengebied te behouden of te versterken. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij zien de nieuwe Omgevingswet als een instrument om die manier van werken nog beter vorm te geven.

Context en achtergronden

Onderstaande beleidsdocumenten geven in hun samenhang een uitwerking van het beleid voor ruimte en wonen in de breedste zin. De hoofdlijnen daarvan geven aan dat Alphen-Chaam streeft naar een duurzame groene woonomgeving voor haar inwoners. Hierbij past een voorzieningenniveau dat aansluiting vindt bij het lokale niveau en een bijdrage levert aan de leefbaarheid van onze gemeente.
Voor dit programma is tevens het planologisch beleid van de provincie van belang.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Bestemmingsplannen (diverse jaren)
 • Welstandsnota (2015)
 • Dorpsvisie van de kern Galder (2003)
 • Belevingsconcept Toerisme en Recreatie (2008)
 • Notitie Inbreidingslocaties (2008)
 • Masterplan Centrum Alphen (2008)
 • Nota Grondprijsbeleid 2009, aanvulling 2012
 • Masterplan Centrum Chaam, fase 2 (2009)
 • Audit Cittaslow (2010)
 • Woonvisie 2018-2023
 • Actualisatie van woningbouwprogramma (2018)
 • Gebiedsvisie oude dorpshart Galder (2013)
 • Nota Grondbeleid 2014-2018
 • Nota Erfgoedbeleid 2015-2020
 • Raadsakkoord 2018-2022
 • Structuurvisie Alphen-Chaam (2014)

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 1.957

8,9 %

Baten

€ 2.270

10,3 %