Begroting 2019

Overhead

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces worden gerekend tot de overhead. Overhead bestaat in elk geval uit:

 1. Leidinggevenden in het primaire proces.
 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
 3. P&O/HRM.
 4. Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement).
 5. Interne en externe communicatie met uitzondering van communicatie met de klant.
 6. Juridische zaken.
 7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning
 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 9. Facilitaire zaken en huisvesting.
 10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV).
 11. Managementondersteuning in het primair proces.

De totale overheadkosten van de gemeente Alphen-Chaam worden in 2019 geraamd op een bedrag van € 2.738.705 (zie tabel 1). Een groot deel van deze kosten wordt gemaakt en verantwoord in de ABG-organisatie. Op basis van een in het verleden vastgestelde verdeelsleutel wordt 24,6% van de kosten door de ABG-organisatie in rekening gebracht bij de gemeente Alphen-Chaam (zie tabel 2).

De totale bijdrage aan de ABG wordt op basis van vaste bedragen (afval en riool) en vaste percentages doorbelast aan de diverse taakvelden (zie tabel 2). Zowel de vaste bedragen als de vaste percentages zijn gebaseerd op historische gegevens (urenverantwoording) van voor 1 januari 2016.

De bijdrage aan de ABG is in 2019 t.o.v. 2018 toegenomen met een bedrag van € 286.000. Dit heeft de volgende oorzaken:

Indexering

€   103.000

Nadeel

Meerkosten IKB

€     46.000

Nadeel

Kosten bovenformatieve medewerkers   

€     19.000

Nadeel

Meerwerk

€     47.000

Nadeel

Meerkosten ICT

€     79.000

Nadeel

Overige verschillen   

€     - 8.000

Voordeel

€   286.000

Nadeel

Totale overheadkosten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aandeel overheadkosten in bijdrage ABG

 2.414.565

 2.669.581

 2.704.585

 2.740.443

 2.794.132

 2.849.801

Salariskosten secretaris (60%)

      69.706

      60.941

      61.550

      61.550

      61.550

      61.550

VNG contributie

      12.545

      13.724

      13.724

      13.724

      13.724

      13.724

VNG congres

        1.648

        3.751

        3.751

        3.751

        3.751

        3.751

Kosten internetkassa en bankkosten

        5.764

        6.195

        6.195

        6.195

        6.195

        6.195

Digitalisering archief

      80.897

      53.555

      53.555

      53.555

      53.555

      53.555

Onderhoud kantoor

      23.509

      26.500

Diverse

           945

 2.609.579

 2.834.247

 2.843.360

 2.879.218

 2.932.907

 2.988.576

Totale overheadkosten

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Bijdrage aan ABG conform begroting 

 6.206.346

 6.309.746

 6.595.729

 6.680.155

 6.806.065

 6.934.367

Knipselkrant

              -  

        4.157

        4.157

        4.157

        4.157

        4.157

Kostprijsverhogende BTW over bijdrage ABG

      10.036

      27.000

      27.777

      28.131

      28.660

      29.199

Bijdrage aan ABG totaal

 6.216.382

 6.340.903

 6.627.663

 6.712.443

 6.838.882

 6.967.723

040 Overhead

 2.414.565

 2.669.581

 2.704.585

 2.740.443

 2.794.132

 2.849.801

020 Burgerzaken

    211.479

    212.301

    210.013

    212.932

    217.434

    221.965

030 Beheer overige gebouwen en gronden

        2.575

        2.586

        2.559

        2.594

        2.649

        2.704

050 Treasury

        1.490

        1.497

        1.481

        1.502

        1.534

        1.565

062 OZB niet woningen

    131.717

    132.228

    130.801

    132.619

    135.424

    138.245

064 Belastingen overig

        1.490

        1.500

        1.475

        1.498

        1.530

        1.562

080 Overige baten en lasten

   -100.335

              -  

              -  

              -  

              -  

              -  

110 Crisisbeheersing en Brandweer

      27.119

      27.223

      26.930

      27.304

      27.881

      28.462

120 Openbare orde en Veiligheid

    253.490

    254.474

    251.732

    255.231

    260.628

    266.058

210 Verkeer en vervoer

    417.777

    419.403

    414.881

    420.648

    429.542

    438.493

310 Economische ontwikkeling

      20.692

      20.771

      20.547

      20.833

      21.274

      21.717

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

      20.692

      20.771

      20.547

      20.833

      21.274

      21.717

340 Economische promotie

      20.692

      20.771

      20.547

      20.833

      21.274

      21.717

420 Onderwijshuisvesting

        8.880

        8.915

        8.819

        8.942

        9.131

        9.321

430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

      35.522

      35.660

      35.275

      35.765

      36.521

      37.282

510 Sportbeleid en activering

    180.902

    181.605

    179.648

    182.144

    185.996

    189.871

520 Sportaccommodaties

      40.676

      40.834

      40.394

      40.955

      41.821

      42.692

530 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

        5.423

        5.445

        5.386

        5.461

        5.576

        5.693

540 Musea

        2.712

        2.722

        2.693

        2.730

        2.788

        2.846

550 Cultureel erfgoed

        2.712

        2.722

        2.693

        2.730

        2.788

        2.846

560 Media

        2.712

        2.722

        2.693

        2.730

        2.788

        2.846

570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

    301.579

    302.750

    299.487

    303.649

    310.070

    316.531

610 Samenkracht en burgerparticipatie

      54.235

      54.447

      53.859

      54.608

      55.762

      56.924

620 Wijkteams

      61.557

      61.797

      61.130

      61.979

      63.289

      64.608

630 Inkomensregelingen

    298.206

    299.364

    296.137

    300.253

    306.602

    312.991

640 Begeleide participatie

        2.712

        2.722

        2.693

        2.730

        2.788

        2.846

650 Arbeidsparticipatie

    168.671

    169.326

    167.500

    169.829

    173.420

    177.034

660 Maatwerkvoorziening (WMO)

      81.352

      81.668

      80.789

      81.912

      83.644

      85.387

671 Maatwerkdienstverlening 18+

      81.352

      81.668

      80.789

      81.912

      83.644

      85.387

672 Maatwerkdienstverlening 18-

      54.235

      54.447

      53.859

      54.608

      55.762

      56.924

710 Volksgezondheid

        4.069

        4.083

        4.040

        4.095

        4.182

        4.269

720 Riolering

    270.000

    176.505

    285.000

    290.000

    295.000

    300.000

730 Afval

    450.000

    300.296

    478.000

    478.000

    478.000

    478.000

740 Milieubeheer

      63.726

      63.974

      63.284

      64.163

      65.519

      66.885

810 Ruimtelijke Ordening

    414.473

    416.084

    411.598

    417.318

    426.143

    435.022

830 Wonen en bouwen

    207.236

    208.041

    205.799

    208.660

    213.072

    217.512

 6.216.382

 6.340.903

 6.627.663

 6.712.443

 6.838.882

 6.967.723