Begroting 2019

Overhead

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

040

Overhead

L

2.839

2.965

2.972

3.005

3.029

3.084

B

229

130

128

126

96

96

Totaal lasten Overhead

2.839

2.965

2.972

3.005

3.029

3.084

Totaal baten Overhead

229

130

128

126

96

96

Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen

2.610

2.834

2.843

2.879

2.933

2.989

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

De afschrijvingsduur van diverse ICT activa is verstreken waardoor de kapitaalslasten in 2019 lager zijn dan in 2018

L

-30

V

2.

De verdeling van de ABG bijdrage over de taakvelden is op diverse punten aangepast waardoor op overhead meer lasten op de overhead terechtkomen, op andere taakvelden in de begroting resulteert dit in voordelen. Daarnaast is ook de bijdrage in 2019 aan de ABG hoger dan in 2018

L

35

N

3.

Diverse kleine verschillen

L

4

N

Totaal

9

N