Begroting 2019

Programmaplan

Economische ontwikkeling

Resultaat 1:

Ontwikkelagenda toerisme en recreatie

In 2017 is de ontwikkelagenda toerisme en recreatie vastgesteld. De ontwikkelagenda is het resultaat van de evaluatie van het Belevingsconcept die samen met de recreatie ondernemers en het platform toerisme en recreatie is uitgevoerd. In de ontwikkelagenda staan diverse acties. Voor de uitvoering van deze acties wordt regulier budget benut. Indien extra budget noodzakelijk is, worden projecten apart in de begroting opgenomen. De fietsallee Chaamse bossen is daar een voorbeeld van, waarbij financiering deels plaatsvindt vanuit het Fonds kwaliteitsverbetering, hierover meer in taakveld 570.

Specifieke activiteiten in 2019

1

Het formuleren van een voorstel voor promotie en marketing.

Resultaat 2:

Programma Groei MKB en REWIN

REWIN trekt samen met de gemeente op om MKB-ers te leren kennen met als doel het ondersteunen bij innovatie en groei. Het programma ‘Groei MKB’ draait om het stimuleren van kruisbestuiving tussen bedrijven. REWIN en gemeente spreken daarom met bedrijven over ambitie, innovatie, nieuwe markten, human capital, vestigingen, financiering, samenwerking met kennisinstituten, wetgeving, netwerken e.d.

Specifieke activiteiten in 2019

1

Jaarlijks bezoeken we gezamenlijk gemiddeld 5 bedrijven.

Resultaat 3:

Bedrijventerreinen

De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van bedrijven. We hebben geconstateerd dat:

  • het bedrijventerrein in de kern Alphen leegstand kent;
  • ondernemers op de bedrijventerreinen onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de terreinen bieden.  

Specifieke activiteiten in 2019

1

Benoemen kansen en mogelijkheden die het bedrijventerrein in Alphen biedt.

2

In het eerste kwartaal van 2019 organiseren we informatie bijeenkomsten voor de ondernemers van de verschillende bedrijventerreinen.

Resultaat 4:

De ambtelijk mogelijkmaker

 Als meedenkende overheid willen wij bedrijven steunen in hun ontwikkeling. Ze mogen van ons verwachten dat er creatief wordt meegedacht en dat er geen bureaucratische belemmeringen worden opgeworpen. Met de bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt zal worden ingezet het vereenvoudigen van regels en procedures (Omgevingswet), het creëren van kansen en persoonlijk contact. Op die maken we binnen de kaders van de wet het maximale mogelijk. Het college zal nader uitzoeken hoe deze functie eruit moet gaan zien en hoeveel ambtelijke capaciteit hiervoor nodig zal zijn.               

Specifieke activiteiten in 2019

1

Organiseren van de ambtelijk mogelijkmaker in 2019