Begroting 2019

Programmaplan

Economie

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

310

Economische ontwikkeling

330

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht. Bijzondere aandacht hebben:

 • het op peil houden van werkgelegenheid;
 • een goede relatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente;
 • samenwerking met (regionale) partners.

Context en achtergronden

Voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime  aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Evenementenbeleid
 • Algemene subsidieverordening
 • Ontwikkelagenda toerisme en recreatie: 't Goeie leven (2017)
 • Agenda Landstad de Baronie 2017-2022: 't Goeie leven (2017)
 • Afsprakenkader bedrijventerreinen West-Brabant (2017)
 • Afsprakenkader Detailhandel West-Brabant: Detailhandelsvisie (2014) en uitvoeringsagenda detailhandel West-Brabant (2015)
 • Convenant kantoren West-Brabant (2017)
 • Wielerplan 2030 West-Brabant
 • Routebureau West-Brabant; Visie- en uitvoeringsstrategie 2016-2020
 • Werkgelegenheid enquête West-Brabant (2017)
 • Monitor Vrijetijdseconomie West-Brabant (2016)
 • Programma cultuurtoerisme, regio West-Brabant (2017)

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 91

0,4 %

Baten

€ 3

0,0 %