Begroting 2019

Programmaplan

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving taakveld

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

420

Onderwijshuisvesting

L

323

357

323

320

317

456

B

25

29

29

29

29

29

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

L

384

391

397

403

404

404

B

27

35

35

35

35

35

Totaal lasten programma 4

706

748

720

723

720

860

Totaal baten programma 4

52

64

64

64

64

64

Saldo lasten en baten programma 4

654

684

656

659

656

796

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

In 2018 was het budget hoger omdat er incidentele lasten waren waaronder het locatieonderzoek huisvesting onderwijs Chaam en het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de basisscholen

B

-45

V

2.

Hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de investeringen in het dorpshuis in Galder

L

14

N

3.

Diverse kleine verschillen

L/B

3

N

Totaal

-28

V