Begroting 2019

Programmaplan

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Resultaat 1:

 We zorgen voor goede doorgaande ontwikkellijnen

Een goede doorgaande lijn van consultatiebureau naar de voorschool (kinderopvang/peuteropvang)
en van de voorschool naar de vroegschool (basisonderwijs) is belangrijk voor een goede ontwikkeling
van de kinderen. Met ons beleid zetten we in op het verder versterken van de doorgaande lijnen. In 2019 wordt duidelijk welke kaders het rijk stelt aan besteding van de extra middelen die beschikbaar komen. Deze vertalen wij door naar onze subsidieafspraken met onze aanbieders. We streven ernaar om binnen de kaders  van het rijk zoveel mogelijk kinderen kwalitatief goede voor en vroegschoolse educatie aan te bieden.

Specifieke activiteiten in 2019

1

 Stimuleren van aanbieders via ons subsidiebeleid om goede voorzieningen te bieden.

Resultaat 2:

 Leerlingenvervoer sluit aan op de mogelijkheden van de kinderen en hun oudersverzorgers.

Sinds de wetswijziging Passend Onderwijs (2014) hebben kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan niet automatisch meer recht op leerlingenvervoer. We vinden het belangrijk dat kinderen met een beperking zo zelfstandig mogelijk (leren te) reizen. Daar hebben ze later in hun leven ook baat bij. We stimuleren ouders om samen met hun kind(en) oplossingen te zoeken die het beste passen bij de ontwikkelmogelijkheden van het kind. We faciliteren dit via het beschikbaar stellen van ondersteuning door stichting MEE. Als dat niet haalbaar is blijft leerlingen vervoer vanuit de gemeente mogelijk.

Specifieke activiteiten in 2019

1

Uitvoeren van een project “MEE op weg”.