Begroting 2019

Programmaplan

Onderwijs

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Nr.

Taakveld omschrijving

420

Onderwijshuisvesting

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken?

Onze gemeente beschikt over adequate schoolgebouwen, die de mogelijkheid bieden tot het geven van modern onderwijs in een gezond leefklimaat.
We willen dat er goede doorgaande leerlijnen zijn en dat kinderen met ontwikkelachterstanden snel worden gesignaleerd en goed begeleid worden.
Het is belangrijk dat jongeren een startkwalificatie verwerven. Daarom zijn we alert op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten en voeren we hier met onze partners een consequent beleid in.  

Context en achtergronden

Voor het onderwijs hebben wij  verantwoordelijkheden op de terreinen onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, zorg op de school, de lokale educatieve agenda en leerplicht.  

Onderwijshuisvesting
Vanaf 2015 is de gemeente voor wat betreft onderwijshuisvesting enkel nog verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie. Op dat vlak spelen er een tweetal ontwikkelingen. Voor de Mattheüsschool
in Galder is door een leerlingentoename een permanente uitbreiding nodig. Deze wordt gerealiseerd in de eerste helft van 2019. De basisscholen in Chaam zijn beiden binnen afzienbare termijn toe aan renovatie. In deze bestuursperiode willen we deze twee scholen samenbrengen in een integraal kindcentrum.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie
Vanuit het Rijksbeleid is het streven om er voor te zorgen dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen en daar ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden krijgen indien dat voor hen nodig is. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om dit te realiseren. In Alphen-Chaam wordt peuteropvang aangeboden en zijn er afspraken over de overdrachtsmomenten met het consultatiebureau en het onderwijs.

Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en aanpak jeugdwerkloosheid
We vinden het erg belangrijk dat jongeren zich een goede uitgangspositie verwerven op de arbeidsmarkt.  De uitvoering van onze taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van leer- en kwalificatieplicht hebben we ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling met de regiogemeenten in West-Brabant  (Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten). Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) verzorgt de uitvoering.  
Door een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het RBL bestrijden we schoolverzuim en –uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen.
In de arbeidsmarktregio Midden-Brabant (waar Alphen-Chaam ook onderdeel van uitmaakt) zijn initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot een jeugdwerkloosheidsvrije zone. Zo is er vanaf 2017 een specifieke jongerenconsulent (vanuit de regio Midden-Brabant) beschikbaar om jongeren gericht te begeleiden.

Kaderstellende beleidsnota's

  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alphen-Chaam (2015)
  • Peuterbeleid 2015-2018
  • Verordening leerlingenvervoer 2010
  • Handhavingsbeleid kinderopvang 2011-2016

Wat gaan we ervoor doen?

Lasten, baten en saldo

1000

Lasten

€ 720

3,3 %

Baten

€ 64

0,3 %